Aktualności

2017-01-26

Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku

Firma Szkoleniowa MG Mariusz Glock realizująca wraz z partnerem - Toruńskim Centrum Caritas im Bł. Marii Karłowskiej projekt finansowany z EFS pn. Ośrodek wsparcia - Dzienny dom dla osób niesamodzielnych przeprowadza rozeznanie rynku w zakresie zakupu materiałów i produktów do treningu kulinarnego dla uczestników projektu.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Firma Szkoleniowa MG Mariusz Glock wraz Toruńskim Centrum Caritas im Bł. Marii Karłowskiej.

ul. Szosa Bydgoska 1a, 87-100 Toruń (miejsce wykonania prac)

tel: 56-654-05-43

email: firmaszkolewniowaMG@wp.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Zakup produktów i materiałów niezbędnych do prowadzenia treningu kulinarnego określonych w załączniku nr 1 do rozeznania rynku.

2. Miejsce dostarczenia produktów: Toruńskie Centrum Caritas, ul Szosa Bydgoska 1a, Toruń.

3. Częstotliwość dostarczania produktów do siedziby Zamawiającego

Częstotliwość dostarczania produktów: raz w tygodniu

4. Pozycje wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego rozeznania stanowią comiesięczną dostawę do produktów do siedziby Zamawiającego.

Sumę zamówienia stanowi złożona miesięczna oferta stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania rynku pomnożona przez 17 miesięcy.

III. Termin realizacji zamówienia (ilość miesięcy)

luty 2017 – czerwiec 2018. Łącznie 17 miesięcy.

IV. WYMAGANIA ODNOŚNIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  1. Dostawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  2. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.
    1. Dostawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4 Wykonawca musi udokumentować, że w okresie ostatnich 4 lat wykonał należycie min. 2 usługi dostarczania produktów o wartości każdej na min. 50.000,00 zł brutto oraz spełnia warunki związane z wiedzą i doświadczeniem w przedmiocie zamówienia.

5 Dostawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia produktów o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP, oraz z odpowiednio długim terminem ważności pozwalającym na co najmniej miesięczny termin ważności/przydatności do spożycia (chyba, że krótki termin ważności/przydatności do spożycia określa specyfika produktu).

 

V. KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Cena - 100%

2. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najtańszej oferty zgodnej z wymienionymi produktami stanowiącymi załącznik nr 1 i spełniającej wszystkie wymagania zgodnie z pkt. II.

3. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty, z zastrzeżeniem* i**

4. Przy dostarczaniu produktów należy uwzględnić również koszty transportu oraz ewentualne inne koszty, jakie poniesie Dostawca w trakcie realizacji zamówienia. Dostawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Cena oferty powinna zawierać wszystkie składniki i koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

6. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najtańszej oferty spełniającej wszystkie wymagania.

VI. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę należy przygotować w języku polskim na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do dnia 02. 02. 2017r. do godz. 14.00 w sekretariacie siedziby zamawiającego osobiście lub pocztą na adres e-mail: torunskiecentrum@caritas.pl

2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis powinien być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu właściwego rejestru do oferty należy dołączyć upoważnienie/pełnomocnictwo.

3. W przypadku spółki cywilnej oferta powinna być podpisana przez wszystkich wspólników.

4. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie/e-mailowo Wykonawcę, którego oferta została wybrana do 3 dni po wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Oferta nie spełniająca wymogów formalnych określonych niniejszym zapytaniem podlega odrzuceniu.