Aktualności

2017-03-31

„KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH, ZAGROŻONYCH BEZDOMNOŚCIĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”

Toruńskie Centrum Caritas w 2017 roku, w ramach umowy z Gminą Miasta Toruń (umowa nr 5/Al./2017), realizuje program skierowany do osób wywodzących się z sektora wykluczenia społecznego tzn. osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością, borykających się ze skrajnym ubóstwem a przy tym często z chorobą i niepełnosprawnością, wśród których są również osoby dotknięte problemem alkoholowym, narkomanią i innymi uzależnieniami, którzy wymagają podjęcia określonych działań pozwalających na uporanie się z nałogiem. Wsparcie zapewniane jest w formie pomocy doraźnej w ramach, której beneficjenci mają możliwość skorzystania z ciepłego posiłku, pomocy żywnościowej, kąpieli oraz pomocy pielęgniarskiej. Świadczona jest również pomoc długofalowa, która ma na celu wesprzeć psychicznie i formalnie beneficjentów w podjęciu kroków w kierunku trwałej zmiany sposobu życia. W dużej mierze chodzi o podjęcie walki z uzależnieniem, przeszkodami prawnymi, problemami psychologicznymi, społecznymi itp

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia niżej wymienionych rezultatów:

1. Zapewnienie wsparcia socjalnego.

2. Nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

3. Zapewnienie opieki higieniczno –medycznej.

4. Minimalizacja negatywnych skutków wykluczenia społecznego wśród uczestników projektu.

5. Minimalizacja społecznych kosztów wykluczenia społecznego na terenie miasta.

6. Wyrównywanie spójności społecznej między różnymi częściami miasta Torunia.

7. Zmniejszenie poziomu ubóstwa oraz wykluczenia społecznego mieszkańców Starego Miasta i Bydgoskiego Przedmieścia