Aktualności

2015-10-30

Co słychać w projekcie ,,SZANSA NA LEPSZE JUTRO"

Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej”

Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”

Poddziałanie 7.2.1 „ Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Nr umowy: UDA-POKL.07.02.01-04-090/13-00

Projekt „SZANSA NA LEPSZE JUTRO”

 

W kolejnym etapie realizacji projektu tj. w okresie od 01.07.2015 do 30.09.2015 roku w ramach zadania:

- numer 1: w bieżącym okresie rozliczeniowym 4 kobiety oraz 3 mężczyzn przerwało udział w projekcie. Podjęto środki zaradcze i na miejsce tych osób zrekrutowano nowych uczestników. Doradca zawodowy oraz psycholog dokonali diagnozy potrzeb i sytuacji społecznej nowo zrekrutowanych Beneficjentów Ostatecznych. Do projektu zakwalifikowały się najbardziej zmotywowane osoby z listy rezerwowej. W porozumieniu z opiekunem projektu wytyczono krótszą ścieżkę wsparcia

- numer 2: w bieżącym okresie sprawozdawczym zrealizowano indywidualne spotkania z psychologiem, na których pracowano nad zwiększeniem świadomości sytuacji, w jakiej znalazł się uczestnik, nad wzbudzeniem motywacji do działania poprzez analizę mocnych i słabych stron Beneficjenta Ostatecznego. Ponadto odbyły się spotkania z socjoterapeutą, na których przeprowadzono wywiad terapeutyczny z nowo zrekrutowanymi osobami, w celu diagnozy deficytów społeczno-rodzinnych. Socjoterapeuta pracował nad wzmocnieniem pozytywnych stron Beneficjenta. Poza tym przeprowadzono indywidualne spotkania z doradztwa zawodowego, na których pracowano nad skutecznym poszukiwaniem pracy przez uczestników, określano motywację do udziału w projekcie, ustalano cele zawodowe, kapitał oraz bariery i trudności poprzez realizację indywidualnego planu działania

- numer 3: w bieżącym okresie rozliczeniowym 4 mężczyzn odbyło kursy zawodowe na kierunku spawania metodą MAG i TIG, zdało egzamin zawodowy i otrzymało zaświadczenie. Ponadto 2 kobiety uczestniczyły w kursie zawodowym na florystykę, które zdały egzamin zawodowy i otrzymały zaświadczenia o ukończonym kursie

- numer 4: 29 uczestników projektu kontynuuje staże zawodowe jako pomoc kuchenna, robotnik robót wykończeniowych, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, spawacz, florysta oraz ochroniarz. Nad prawidłowym przebiegiem stażu czuwają opiekunowie stażu, którzy mają bezpośredni kontakt ze stażystami oraz Pracodawcami. Ponadto w projekcie zatrudniono dodatkową opiekunkę do dzieci, która zajmuje się opieką, karmieniem i pielęgnacją dzieci oraz umiejętnym gospodarowaniem aktywnych form spędzania czasu wolnego podopiecznych punktu.