Aktualności

2016-03-22

Życie zaczyna się po 60-tce

Toruńskie Centrum Caritas w 2016 roku, w ramach umowy z Gminą Miasta Toruń, realizuje program, którego głównym celem jest aktywizacja i integracja osób po 60 roku życia, zamieszkałych w Toruniu, mająca na celu poprawę jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się, poprzez aktywność społeczną, polegającą na zwiększeniu udziału osób starszych w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym. Cel główny projektu przyczyni się do zminimalizowania problemu dotyczącego niskiej aktywności osób starszych w społeczeństwie, co uniemożliwia im pełne uczestnictwo w dobrach i usługach dostępnych pozostałym grupom społecznym (wiekowym).

Poszczególne działania w zakresie realizacji zadania będą realizowane poprzez spotkania integracyjno - okolicznościowe, zajęcia z zakresu promocji zdrowego stylu życia, spotkania z psychologiem i specjalistą ds. komunikacji i zarządzania stresem, wyjścia kulturalno-uspołeczniające, zajęcia z arteterapii. Różnorodne formy wsparcia są dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników, stymulując i aktywizując ich procesy poznawcze, co ma na celu wzbudzić ich ciekawość do samodzielnego nabywania nowych umiejętności. Zmniejszenie poczucia izolacji, osamotnienia przez seniorów zostanie osiągnięte poprzez nawiązanie więzi grupowych, poprawę komunikacji międzyludzkiej, radzenie sobie ze stresem oraz poprzez udział w różnego rodzaju zajęciach.

Projekt wpłynie na zminimalizowanie/rozwiązanie zdiagnozowanych problemów dotykających naszych potencjalnych beneficjentów, tj. izolację i samotność ludzi starszych, niski poziom świadomości dotyczący kompetencji interpersonalnych, brak umiejętności łagodzenia stresów oraz napięć dnia codziennego, niski poziom świadomości odnośnie prowadzenia higienicznego tryby życia.