Aktualności

2016-03-22

„KOMPLEKSOWY PROGRAM DZIAŁAŃ DORAŹNYCH I DŁUGOFALOWYCH WOBEC OSÓB Z SEKTORA WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO BĄDŹ TYM WYKLUCZENIEM ZAGOŻONYCH”

Toruńskie Centrum Caritas w 2016 roku, w ramach umowy z Gminą Miasta Toruń (umowa nr 13/AL./2016), realizuje program skierowany do osób wywodzących się z sektora wykluczenia społecznego tzn. osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością, borykających się ze skrajnym ubóstwem a przy tym często z chorobą i niepełnosprawnością, wśród których są również osoby dotknięte problemem alkoholowym, narkomanią i innymi uzależnieniami, którzy wymagają podjęcia określonych działań pozwalających na uporanie się z nałogiem. Wsparcie zapewniane jest w formie pomocy doraźnej w ramach, której beneficjenci mają możliwość skorzystania z ciepłego posiłku, pomocy żywnościowej, kąpieli oraz pomocy pielęgniarskiej. Świadczona jest również pomoc długofalowa, która ma na celu wesprzeć psychicznie i formalnie beneficjentów w podjęciu kroków w kierunku trwałej zmiany sposobu życia. W dużej mierze chodzi o podjęcie walki z uzależnieniem, przeszkodami prawnymi, problemami psychologicznymi, społecznymi itp

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia niżej wymienionych rezultatów:

1. nabycia pewności siebie oraz stworzenie warunków do zmiany dotychczasowego stylu życia poprzez zapewnienie wsparcia oraz objęcie opieką higieniczno – medyczną Beneficjentów

2. nabycie umiejętności i wiedzy radzenia sobie w sytuacjach trudnych wymagających przez uczestników projektu poprzez uczestnictwo w zajęciach ze specjalistami (psycholog, socjoterapeuta, prawnik)

3. zmiany postaw Beneficjentów przyczyniającej się do ich samodzielnego funkcjonowania społeczno-zawodowego

4. podjęcia terapii odwykowych przez osoby uzależnione od alkoholu

5. minimalizacji dalszych negatywnych psychicznych, emocjonalnych, fizycznych skutków wykluczenia społecznego wśród uczestników projektu

6. odbudowy pozytywnych relacji rodzinnych naszych Beneficjentów poprzez uświadomienie podstawowych wartości opartych na nauce chrześcijańskiej

7. minimalizacji społecznych kosztów wykluczenia społecznego na terenie miasta

8. zmniejszenia poziomu ubóstwa oraz wykluczenia społecznego mieszkańców Starego Miasta i Bydgoskiego Przedmieścia.