Aktualności

2016-08-22

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

 

Firma Szkoleniowa MG Mariusz Glock oraz partner projektu -Toruńskie Centrum Caritas w Toruniu w ramach upublicznienia oferty w ramach Zasady konkurencyjności zaprasza do składania ofert w ramach realizacji projektu pn. „Ośrodek wsparcia – Dzienny dom dla osób niesamodzielnych”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020).

I. ZAMAWIAJĄCY:

Firma Szkoleniowa MG Mariusz Glock wraz Toruńskim Centrum Caritas im Bł. Marii Karłowskiej.

ul. Szosa Bydgoska 1a, 87-100 Toruń (miejsce wykonania prac)

tel: 56-654-05-43

email: firmaszkoleniowaMG@wp.pl

 

2. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (zasada konkurencyjności). Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 • Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych na terenie Torunia dla podopiecznych projektu „Ośrodek wsparcia – Dzienny dom dla osób niesamodzielnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczestników projektu – osób niesamodzielnych.

 

 

 

 • Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień

CPV: 85142100-7 - usługi fizjoterapii,

CPV: 85312500-4 - usługi rehabilitacyjne

 
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz rodzaj i zakres czynności do wykonywania:

Wykonywanie na terenie Toruniausług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych w Ośrodku wsparcia oraz miejscu zamieszkania podopiecznych projektu „Ośrodek wsparcia – Dzienny dom dla osób niesamodzielnych”, w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2018 r.

Zadanie ze względu na miejsce wykonywania rehabilitacji i rodzaj podopiecznych zostanie podzielone na części:

Część I - prowadzenie rehabilitacji w domu podopiecznego na terenie Torunia, dla 6 osób – 920 godz,

Część II -prowadzenie rehabilitacji i gimnastyki ruchowej w Ośrodku wsparcia: Toruńskie Centrum Caritas, ul Szosa Bydgoska 1a, dla 24 osób- 1197 godz,

przy czym dopuszcza sie składanie ofert na część I lub II lub obie części w ramach jednej oferty.

 

Obie części zamówienia dotyczyć będą świadczenia niżej wymienionych zabiegów, przy czym pkt 7 z poniższej tabeli - gimnastyka grupowa, będzie dotyczyć tylko zajęć z dochodzącymi podopiecznymi Ośrodka.

 

Lp.

Przewidywane rodzaj zabiegu:

1

Diagnoza, analiza dokumentacji, ustalenie rodzaju zabiegów, konsultacje medyczne

2

masaże (całe ciało, kręgosłup, itp.)

3.

ćwiczenia kompleksowe

4.

ćwiczenia kończyn dolnych i górnych

5.

ćwiczenia z piłką i innymi sprzętami

6.

ćwiczenia na materacu, itp.

7

gimnastyka grupowa

 

UWAGI:

 • Zadaniem Wykonawcy usług jest dotarcie do podopiecznych w umawianych terminach. Koszt dojazdu do odbiorców usług nie jest wliczony w cenę usługi.
 • Zamawiający zastrzega, iż podana ilość godzin usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych w trakcie trwania umowy jest ilością szacunkową i zależna będzie od zdiagnozowanych potrzeb uczestników projektu. Jeżeli w trakcie wykonywania zamówienia okaże się, że ilość godzin będzie mniejsza lub większa niż podana w zapytaniu ofertowym jak również w zawartej umowie, Wykonawca nie będzie z tego tytułu podnosił żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający pokryje wynagrodzenie tylko za faktycznie przeprowadzone godziny świadczonych usług.
 • Rozliczenie wykonania umowy następować będzie na podstawie kart usług, w których uwidocznione będą dane Wykonawcy, dane odbiorcy usług, data i godziny świadczenia usług oraz ogólny zakres świadczonych usług. Wskazane dane potwierdzane będą podpisem Wykonawcy oraz odbiorcy usług. Karty usług stanowić będą podstawę do obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
 • Ilość godzin usług przypadająca na danego uczestnika projektu będzie wskazana przez Zamawiającego i będzie zależna od potrzeb podopiecznego
 
 • Termin wykonania zamówienia

Od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2018r.

 

III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 • Specjalista musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • Specjalista musi posiadać wykształcenie wyższe na kierunku rehabilitacja lub fizjoterapia.
 • cena oferty powinna zawierać wszystkie składniki i koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
 • Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.
 • Informacje o odrzuceniu ofert:

Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców, które są niezgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w przesłanym zapytaniu ofertowym.

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT, SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTÓW, INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki udziału w postępowaniu o Zamawiający dokona punktowej oceny ofert nieodrzuconych.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i punktacją:

 

Kryterium

Waga

Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów

Cena

80%

Cena oferty najniższej/cena oferty ocenionej x 80 = cena Łączna cena za jedną godzinę pracy – wynagrodzenie obejmuje wszystkie składniki oraz

obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Łącznie w ramach kryterium można zdobyć maksymalnie 80 punktów.

Doświadczenie w świadczeniu usług rehabilitacyjnych/fizjoterapeutycznych

20%

Doświadczenie oferenta jest mierzone w oparciu o liczbę miesięcy przepracowanych/staży/praktyk w zawodzie rehabilitanta/fizjoterapeuty wpisanych w załączniku nr 1.

Liczba miesięcy oferty ocenianej/liczba miesięcy oferty z najwyższą liczbą miesięcy x 20% (w sytuacji niepełnego miesiąca wliczany jest miesiąc, w którym Oferent przepracował powyżej połowę miesiąca).

 

Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach wskazujących na cenę oraz doświadczenie.

Zamawiający dokona oceny oferty pod względem formalnym i merytorycznym. Oferty przygotowane na innym formularzu, zawierające treści niezgodne z zapytaniem ofertowym, niezawierające wymaganego oświadczenia (Załącznik nr 2) bądź błędne zostaną odrzucone.

Z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania wyjaśnień od Oferentów w zakresie dotyczącym oferty.

 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów, spełniająca wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego.

 

V. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę należy przygotować w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 (do pobrania w sekretariacie TCC Caritas lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: torunskiecentrum@caritas.pl) do 09. 09. 2016r. do godz. 14.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty) w sekretariacie siedziby Zamawiającego w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta na realizację usług rehabilitacji, Ośrodek wsparcia – Dzienny dom dla osób niesamodzielnych” osobiście lub pocztą adres: Toruńskie Centrum Caritas, ul Szosa Bydgoska 1a, 87-100 Toruń

2. Do formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1 Oferent musi dołączyć załącznik nr 2

3. Oferty złożone po ww. terminie, niekompletne bądź błędnie wypełnione nie będą rozpatrywane.

4. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie 7 od dnia zamknięcia postępowania.

 

VI.INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA:

1. Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VII. WARUNKI PODPISANIA UMOWY I DOKONANIA ZMIAN UMOWY

 • Warunki podpisania umowy i dokonania ewentualnych zmian umowy możliwe są jedynie w zakresie opisanym w sekcji 6.5.3 "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 • Zamawiający zastrzega, że w przypadku braku możliwości wykonywania pracy przez Zamawiającego, wykonywania usługi w sposób niewłaściwy lub zaistnienia innych warunków wpływających na prawidłową realizację zadań istnieje możliwość zastąpienia wybranego wykonawcy wykonawcą, który uzyskał tyle samo punktów lub był na kolejnym miejscu wg kryteriów punktowych.

Zamawiający na podstawie zapisów ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” zastrzega możliwość zmiany umowy, która nie będzie prowadziła do zmiany charakteru umowy.

 

Integralną część niniejszego zapytania stanowią następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wraz z opisem doświadczenia

Załącznik nr 2 –Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych