Aktualności

2018-09-06

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 30 000 EURO

Niniejsze postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
z późniejszymi zmianami). Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości oraz bezstronności i obiektywności.


Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym zostanie użyte słowo lub zwrot: ustawa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami).


Osobą kontaktową ze strony Zamawiającego jest: s. Agnieszka Kroll – Dyrektor, tel. 56 654 05 43 w.26, e-mail: torunskiecentrum@caritas.pl


Toruńskie Centrum Caritas im. Błogosławionej Marii Karłowskiej, z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1a, 87-100 Toruń, zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi
wymogami:
I. Opis przedmiotu zamówienia.
  1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa fabrycznie nowego 9-cio osobowego samochodu, specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich wraz z pakietem ubezpieczeniowym.


II. Warunki zamówienia.

 
  1. Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego.
  2. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres: torunskiecentrum@caritas.pl, w terminie do dnia 14 września 2018 r., do godziny 15:00
  3. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium : najniższej łącznej oferty cenowej – 100%
  4. W ofercie należy podać cenę brutto zakupu samochodu.
  5. Termin realizacji zamówienia: zakup i dostawa w terminie do 30.11.2018
III. Dołączone dokumenty.
 
  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
  2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2
  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3
  4. Doświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 4
Pobierz ZAŁĄCZNIKI [ jako DOC | jako PDF ]