Aktualności

2018-10-02

„CHCĘ I POTRAFIĘ” – ostatnie półrocze realizacji 3-letniego projektu

W Ognisku Wychowawczym przy Toruńskim Centrum  „CARITAS” realizowany jest kolejny i ostatni moduł profilaktyczno-edukacyjnego projektu pod wspólną nazwą  „Chcę i potrafię” - współfinansowanego przez GMINĘ  MIASTA  TORUŃ.

Od września 2018 roku podopieczni naszej placówki wsparcia dziennego oraz ich rodzice mogą korzystać z warsztatów o nazwie „PROGRAM  WZMACNIANIA RODZINY”. Ten amerykański program ( w wersji optymalnie dostosowanej do polskich warunków) rekomendowany jest m.in. przez Fundację Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii „MARATON”. Wieloletnia praktyka w polskiej rzeczywistości pokazuje, że program ten jest skuteczny i warty stosowania.

PROGRAM  WZMACNIANIA RODZINY generalnie ma charakter profilaktyczny. Biorą w nim udział rodziny, w których jeszcze nie występują poważniejsze problemy w komunikacji ani tzw. zachowania ryzykowne u ich dorastających dzieci. Udział w programie pozwala wtedy na pogłębienie umiejętności wychowawczych rodziców, umiejętności życiowych u dzieci , a przede wszystkim pozytywnych więzi w rodzinie (profilaktyka uniwersalna). Z drugiej strony, program stanowi doskonałą ofertę na poziomie profilaktyki selektywnej dla tych rodzin, w których już zaistniałe zdarzenia, zaburzone relacje i niebezpieczne zachowania dzieci rzutują negatywnie na funkcjonowanie całej rodziny.

Dzieci i ich rodzice, którzy zadeklarowali swój udział w cotygodniowych warsztatach, spotykają się w Ognisku Wychowawczym w każdy czwartek, aby uczestniczyć w zajęciach grupowych: osobno w ramach sesji dziecięcej (1 h) oraz w sesji dla rodziców (1h), a następnie w tzw. sesji wspólnej, rodzinnej (kolejna godzina zajęć).Celem spotkań dla rodziców/ prawnych opiekunów jest rozwijanie umiejętności wychowawczych, w tym poprawy codziennych relacji oraz umiejętności sprawowania dyskretnej kontroli nad zachowaniem dorastających dzieci. Spotkania dla dzieci mają na celu rozwijanie umiejętności interpersonalnych i prospołecznych, przygotowanie do dobrego, bezpiecznego pokonania „pułapek” okresu dorastania, pełnego okazji do zachowań ryzykownych i niebezpiecznych „eksperymentów”. Całość programu nakierowana jest na wzmacnianie więzi w rodzinie  i przygotowanie wszystkich jej członków do wspólnego i skutecznego rozwiązywania problemów rodzinnych związanych z burzliwym i niezwykle trudnym dla całej rodziny okresem adolescencji dzieci.

Zgodnie z metodyką, PWR realizowany będzie przez 8 kolejnych tygodni (spotkanie organizacyjne oraz 7 tzw. sesji podstawowych). Swoistym uzupełnieniem tego programu  jest praca korekcyjno-kompensacyjna  realizowana w Ognisku Wychowawczym w II połowie 2018 na rzecz dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi  - w formie indywidualnej i grupowej - z wykorzystaniem gier edukacyjnych, tzw. gimnastyki umysłu wg Dennisona oraz różnorodnych ćwiczeń grafomotorycznych. Tego rodzaju działania terapeutyczne są także ważnym elementem projektu „Chce i potrafię”.