Aktualności

2019-04-12

KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I ICH OTOCZENIA

Toruńskie Centrum Caritas  w 2019 roku, w ramach umowy z Gminą Miasta Toruń (umowa nr 13/Al./2019), realizuje program, którego celem jest pomoc osobom, które doświadczają problemu uzależnienia od alkoholu lub uzależnień krzyżowych (alkoholizm i narkomania) i dodatkowo skutkują problemem bezdomności, bądź są jego przyczyną oraz wsparcie rodzin, które doświadczają tego problemu, co powodować może zrywanie więzi rodzinnych, rozpad związków małżeńskich oraz wzrost zjawiska przemocy domowej, ubóstwa, bezrobocia i innych sytuacji kryzysowych powodujących ubożenie rodzin i ich wykluczenie społeczne oraz wykluczenie społeczne osób uzależnionych.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia niżej wymienionych rezultatów:
 1. Zapewnienie podstawowych potrzeb osobom uzależnionym oraz ich środowisku rodzinnemu związanych z wyżywieniem, odzieżą, higieną.
   
 2. Uświadomienie osobom uzależnionym od alkoholu potrzeby podjęcia terapii odwykowej oraz pomoc psychologiczna osobom z najbliższego otoczenia osób uzależnionych.
   
 3. Nabycie motywacji niezbędnej do zmiany postaw oraz utrwalanie pozytywnych nawyków oraz niwelowanie negatywnych konsekwencji nadużywania alkoholu w życiu osób stanowiących najbliższe otoczenie osoby uzależnionej.
   
 4. Nabycie społecznych kompetencji przez beneficjentów projektu.
   
 5. Nabycie umiejętności komunikacyjnych oraz rozwiązywania sytuacji stresowych.