Aktualności

2021-04-01

KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I ICH OTOCZENIA

Toruńskie Centrum Caritas w 2021 roku, w ramach umowy z Gminą Miasta Toruń (umowa nr 2/AL/2021), realizuje program, którego celem jest pomoc osobom, które doświadczają problemu uzależnienia od alkoholu lub uzależnień krzyżowych (alkoholizm i narkomania) i dodatkowo skutkują problemem bezdomności, bądź są jego przyczyną oraz wsparcie rodzin, które doświadczają tego problemu, co powodować może zrywanie więzi rodzinnych, rozpad związków małżeńskich oraz wzrost zjawiska przemocy domowej, ubóstwa, bezrobocia i innych sytuacji kryzysowych powodujących ubożenie rodzin i ich wykluczenie społeczne oraz wykluczenie społeczne osób uzależnionych.

Grupę docelową stanowi  100 osób, w skład której wejdą osoby uzależnione od alkoholu, osoby z ich najbliższego otoczenia, w tym przede wszystkim ze środowiska rodzinnego oraz osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością.

Rekrutacja odbywa się na podstawie deklaracji udziału w programie, złożonej przez osoby, które ze względu na swoją sytuację kwalifikują się do grupy docelowej programu.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia niżej wymienionych rezultatów:
  1. Zapewnienie podstawowych potrzeb osobom uzależnionym oraz ich środowisku rodzinnemu związanych z wyżywieniem, odzieżą, higieną.
  2. Uświadomienie osobom uzależnionym od alkoholu potrzeby podjęcia terapii odwykowej oraz pomoc psychologiczna osobom z najbliższego otoczenia osób uzależnionych.
  3. Nabycie motywacji niezbędnej do zmiany postaw oraz utrwalanie pozytywnych nawyków oraz niwelowanie negatywnych konsekwencji nadużywania alkoholu w życiu osób stanowiących najbliższe otoczenie osoby uzależnionej.
  4. Nabycie społecznych kompetencji przez beneficjentów projektu.
  5. Nabycie umiejętności komunikacyjnych oraz rozwiązywania sytuacji stresowych.

Harmonogram działań w zakresie realizacji zadania:
Rekrutacja uczestników od 01-01-2021 do 31-12-2021

Pomoc doraźna – wydawanie posiłków dla beneficjentów programu,  wydawanie czystej odzieży, korzystanie z kąpieli, pomoc pielęgniarska - 01-01-2021 do 31-12-2021

Pomoc długofalowa - pomoc prawna, wsparcie i pomoc psychologiczna, spotkania socjoterapeutyczne - 01-01-2021 do 31-12-2021