Aktualności

2022-01-07

KOMPLEKSOWA POMOC DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ ORAZ NAJBLIŻSZYCH CZŁONKÓW ICH RODZIN

Toruńskie Centrum Caritas  w 2022 roku, w ramach umowy z Gminą Miasta Toruń (umowa nr 5/AL/2022), realizuje program, którego celem jest pomoc osobom, które doświadczają problemu uzależnienia od alkoholu lub uzależnień krzyżowych (alkoholizm i narkomania) i dodatkowo skutkują problemem bezdomności, bądź są jego przyczyną oraz wsparcie rodzin, które doświadczają tego problemu, co powodować może zrywanie więzi rodzinnych, rozpad związków małżeńskich oraz wzrost zjawiska przemocy domowej, ubóstwa, bezrobocia i innych sytuacji kryzysowych powodujących ubożenie rodzin i ich wykluczenie społeczne oraz wykluczenie społeczne osób uzależnionych.

Grupę docelową stanowi  100 osób, w skład której wejdą osoby uzależnione od alkoholu, osoby z ich najbliższego otoczenia, w tym przede wszystkim ze środowiska rodzinnego oraz osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością. Rekrutacja odbywa się na podstawie deklaracji udziału w programie, złożonej przez osoby, które ze względu na swoją sytuację kwalifikują się do grupy docelowej programu.

Pomoc świadczona poprzez realizację tego zadania ma charakter wsparcia doraźnego i pomocy długofalowej. Projekt przyczyni się do poprawy standardu świadczonych usług wobec potrzebujących, co dodatkowo wpłynie na jakość osiąganych rezultatów. Realizując działania osłonowe, takie jak dożywianie, ubiór, pomoc pielęgniarską, dbałość o higienę osobistą, zostanie zabezpieczona sfera fizyczna naszych podopiecznych przed dalszą degradacją organizmu, dzięki czemu zostaną stworzone odpowiednie warunki do podjęcia kolejnych etapów wychodzenia nałogu.

Realizacja programu przyczyni się do osiągnięcia nw. rezultatów.
  1. Objęcie wsparciem doraźnym 100 osób poprzez zapewnienie wyżywienia, środków czystości, higieny osobistej i środków do dezynfekcji oraz możliwości skorzystania z kąpiel, odzieży i obuwia.
  2. Objęcie wsparciem 100 osób w ich środowisku. Na podstawie szacunkowych danych przypuszcza się, że wsparcie zostanie udzielone 100 osobom.
  3. Nabycie pewności siebie oraz stworzenie warunków do zmiany dotychczasowego stylu życia poprzez zapewnienie regularnych posiłków i możliwości korzystania z łaźni, opieki higieniczno–medycznej, odzieży przez 100 Beneficjentów.
  4. Minimalizacja dalszych negatywnych psychicznych, emocjonalnych i fizycznych skutków wykluczenia społecznego wśród 100 uczestników programu.
  5. Minimalizacja społecznych kosztów wykluczenia społecznego oraz wyrównywanie spójności społecznej między różnymi częściami miasta Torunia.

Harmonogram działań w zakresie realizacji zadania:
Rekrutacja uczestników od 01-01-2022 do 31-12-2022

Pomoc doraźna – wydawanie posiłków dla beneficjentów programu,  wydawanie czystej odzieży, korzystanie z kąpieli, pomoc pielęgniarska
01-01-2022 do 31-12-2022

Pomoc długofalowa - pomoc prawna, wsparcie i pomoc psychologiczna, spotkania socjoterapeutyczne
01-01-2022 do 31-12-2022.


Link do miejskiego serwisu informacyjnego: www.torun.pl