Aktualności

2024-03-05

WIELOSTRONNA POMOC OSOBOM ORAZ RODZINOM UZALEŻNIONYM I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z UZALEŻNIENIAMI

WIELOSTRONNA POMOC OSOBOM ORAZ RODZINOM UZALEŻNIONYM  I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z UZALEŻNIENIAMI

Toruńskie Centrum Caritas  w 2024 roku, w ramach umowy z Gminą Miasta Toruń (umowa nr 9/Al./2024), realizuje program, którego celem jest pomoc osobom, które doświadczają problemu uzależnienia od alkoholu lub uzależnień krzyżowych (alkoholizm i narkomania)       i dodatkowo skutkują problemem bezdomności, bądź są jego przyczyną oraz wsparcie rodzin, które doświadczają tego problemu, co powodować może zrywanie więzi rodzinnych, rozpad związków małżeńskich oraz wzrost zjawiska przemocy domowej, ubóstwa, bezrobocia i innych sytuacji kryzysu i bezradności powodujących ubożenie rodzin i ich wykluczenie społeczne oraz wykluczenie społeczne osób uzależnionych.

Grupę docelową stanowić będzie 120 osób, w skład której wejdą osoby uzależnione od alkoholu, w tym przede wszystkim ze środowiska rodzinnego oraz osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością, które zmagają się z uzależnieniem.

Rekrutacja odbywa się na podstawie deklaracji udziału w programie, złożonej przez osoby, które ze względu na swoją sytuację kwalifikują się do grupy docelowej programu.

Pomoc świadczona poprzez realizację tego zadania ma charakter wsparcia doraźnego i pomocy długofalowej. Projekt przyczyni się do poprawy standardu świadczonych usług wobec potrzebujących, co dodatkowo wpłynie na jakość osiąganych rezultatów. Realizując działania osłonowe, takie jak dożywianie, ubiór, pomoc pielęgniarską, dbałość o higienę osobistą, zostanie zabezpieczona sfera fizyczna naszych podopiecznych przed dalszą degradacją organizmu, dzięki czemu zostaną stworzone odpowiednie warunki do podjęcia kolejnych etapów wychodzenia nałogu. Prowadzone będą również  zajęcia i działania aktywizujące  z uczestnikami zadań - powyższe działanie będzie polegało na prowadzeniu działań aktywizujących o charakterze społecznym, zawodowym  i pomocowym dla osób uzależnionych. Realizacja programu przyczyni się do osiągnięcia nw. rezultatów.
  1. Objęcie wsparciem doraźnym 100 osób poprzez zapewnienie ciepłego posiłku, środków czystości, higieny osobistej i środków do dezynfekcji oraz możliwości skorzystania z kąpiel, odzieży i obuwia.
  2. Dla grupy 20 osób codzienne zaopatrzenie  w posiłek (śniadanie) lub produkty spożywcze, oraz przeprowadzenie działań aktywizujących -  trening porządkowy (drobne prace porządkowe na terenie parku, podwórka, itd.), gospodarczy, itp. 
  3. Nabycie pewności siebie oraz stworzenie warunków do zmiany dotychczasowego stylu życia poprzez zapewnienie regularnych posiłków i możliwości korzystania z łaźni, opieki higieniczno–medycznej, odzieży przez 120 Beneficjentów.
  4. Minimalizacja dalszych negatywnych psychicznych, emocjonalnych i fizycznych skutków wykluczenia społecznego wśród 120 uczestników programu.
  5. Minimalizacja społecznych kosztów wykluczenia społecznego oraz wyrównywanie spójności społecznej między różnymi częściami miasta Torunia.

Harmonogram działań w zakresie realizacji zadania:
Rekrutacja uczestników od 01-02-2024  do 31-12-2024

Pomoc doraźna – wydawanie posiłków dla beneficjentów programu,  wydawanie czystej odzieży, korzystanie z kąpieli, pomoc pielęgniarska – 01-02-2024 do 31-12-2024

Prowadzenie zajęć i działań aktywizujących z uczestnikami zadania - 01-02-2024 do 31-12-2024

Pomoc długofalowa - wsparcie i pomoc psychologiczna, spotkania socjoterapeutyczne -  01-02-2024 do 31-12-2024.


Link do miejskiego serwisu informacyjnego: https://www.torun.pl/

Plik do pobrania