Aktualności

2016-10-19

Ośrodek wsparcia - Dzienny dom dla osób niesamodzielnych.

Firma Szkoleniowa MG Mariusz Glock wraz z partnerem projektu- Toruńskim Centrum Caritas im Bł. Marii Karłowskiej w okresie lipiec 2016 – czerwiec 2018 realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 pn. Ośrodek wsparcia - Dzienny dom dla osób niesamodzielnych. Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej RPKP.09.00.00, Działanie RPKP.09.03.00, Poddziałanie RPKP.09.03.02. Całkowita wartość projektu wynosi nie więcej niż 961 634,61 a wartość dofinansowania z FUE nie więcej niż 817 389,41.

Celem projektu jest poprawa sytuacji społecznej, zdrowotnej, w tym psychicznej 30 niesamodzielnych z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności osób z Torunia zagrożonych wielokrotnym wykluczeniem społecznym poprzez świadczenie codziennych usług opiekuńczych w formie niestacjonarnej i stacjonarnej w nowo powstałym Dziennym domu dla osób niesamodzielnych, co umożliwiać będzie niezależne życie podopiecznych w środowisku lokalnym.

W związku z realizacją projektu prowadzona jest rekrutacja 30 niesamodzielnych z powodu wieku, niepełnosprawności, choroby osób zagrożonych wielokrotnym wykluczeniem społecznym z terenu Torunia, które to osoby lub ich rodziny korzystają lub korzystały ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Działania w projekcie przewidziane dla Beneficjentów:

- rehabilitacja cyfrowa,

- rehabilitacja zdrowotna,

- zajęcia socjoterapeutyczne,

- zajęcia arteterapeutyczne,

- trening kulinarny,

-wsparcie specjalistów (m.in psycholog, mediator)

-wyjścia do kina, teatru, muzeum,

Dla uczestników przewidziane są posiłki i bilety na dojazdy do Ośrodka.

Osoby wyrażające wolę udziału w projekcie i spełniające ww. kryteria proszone są o zgłaszanie do biura projektu przy ul. Szosa Bydgoska 1A, Toruń, pokój nr 1, piętro 1, tel. 56/654-05-43, adres mailowy: firmaszkoleniowaMG@wp.pl.