Obywatele dla demokracji

Toruńskie Centrum Caritas w okresie wrzesień 2014 – grudzień 2015 będzie realizatorem projektu finansowanego z Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Obywatele dla demokracji.

Projekt ma na celu zdynamizowanie procesu ponownej integracji rodzin poprzez wprowadzenie zmian ograniczających i całkowicie eliminujących powstawanie sytuacji przemocowych w rodzinie poprzez m.in. wskazanie uczestnikom nowych pól aktywności, właściwych form komunikacji, rozładowywania napięcia oraz przywrócenie właściwych funkcji rodzinie. W szerszej perspektywie projekt ma na celu zmniejszanie różnic społecznych na poziomie lokalnym. Projekt będzie realizowany w miejscach wymagających podejmowania działań związanych z rewitalizacją społeczną na terenie Torunia i Chełmży i skierowany będzie do 30 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu występującej przemocy.

Działania, w których wykorzystywane będą metody pracy środowiskowej, indywidualnego przypadku, warsztatów grupowych, zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy, organizacji grupy samopomocowej skierowane będą zarówno do rodzin, jak i ich członków (ofiar, świadków, sprawców przemocy).

Rezultaty:

  • eliminacja/zmniejszenie negatywnych skutków przemocy,
  • podniesienie kompetencji ofiary w zakresie możliwych działań ratunkowych dotyczących opracowania własnych strategii bezpieczeństwa,
  • korygowanie negatywnych zachowań u sprawców przemocy,
  • nabycie nowych kompetencji i umiejętności

Grupa docelowa: 30 rodzin z Torunia i Chełmży.

Zapraszamy do przejrzenia zdjęć wykonanych w ramach projektu.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.