Strona internetowa jest współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

O programie

Tytuł projektu: Caritas drogą do wyjścia z bezdomności - program wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Nazwa działania: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej

Nazwa poddziałania: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Numer projektu: UDA-POKL 07.02.01-04-068/12-00

Projekt nie tylko wpływa na efekt realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ale także realizuje zasady horyzont: zasadę zrównoważonego rozwoju oraz zasadę równości płci.

Strona internetowa jest współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cele

Aktywizacja społeczna i zawodowa od 01.10.2012 do 31.01.2015 r. 50 osób bezdomnych i dotkniętych bezrobociem.

Programem zostanie objętych:

 • 20 kobiet (10 kobiet w wieku 50+) na terenie miasta Torunia
 • 30 mężczyzn (20 mężczyzn w wieku 50+) na terenie miasta i gminy Chełmża

Celem programu jest uzyskanie zatrudnienia przez conajmniej 10 osób (3 kobiety i 7 mężczyzn) objętych wsparciem w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie.

Strona internetowa jest współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Harmonogram

Zadanie 1

Szkolenia i warsztaty z zakresu kompetencji psycho-społecznych, pielęgnacyjno-medycznych i prawnych.

Etap 1 - Indywidualne porady psychologiczno - pedagogiczne
Etap 2 - Indywidualne porady pielęgnacyjno - medyczne
Etap 3 - Indywidualne doradztwo prawne
Etap 4 - Spotkania integracyjne
Etap 5 - Treningi usamodzielniające
Etap 6 - Zakup sprzętów do treningów usamodzielniania
Etap 7 - Zakup produktów żywnościowych do treningów usamodzielniania
Etap 8 - Zakup urządzeń niezbędnych do prowadzenia zajęć
Etap 9 - Zakup materiałów biurowych
2012 2013 2014
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Etap 1
Etap 2
Etap 3
Etap 4
Etap 5
Etap 6
Etap 7
Etap 8
Etap 9

Zadanie 2

Szkolenia i warsztaty z zakresu: motywacji, autoprezentacji, pisania CV i listu motywacyjnego, nabycie umiejętności właściwego przystosowania do funkcjonowania na rynku pracy, rozwój umiejętności interpersonalnych i społecznych.

Etap 1 - Grupowe warsztaty psychologiczne
Etap 2 - Grupowe warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego
Etap 3 - Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
Etap 4 - Treningi usamodzielniające
Etap 5 - Zakup sprzętów do treningów usamodzielniania
Etap 6 - Zakup produktów żywnościowych do treningów usamodzielniania
Etap 7 - Zakup urządzeń niezbędnych do prowadzenia zajęć
Etap 8 - Zakup materiałów biurowych
2013 2014
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Etap 1
Etap 2
Etap 3
Etap 4
Etap 5
Etap 6
Etap 7
Etap 8

Zadanie 3

Staże u pracodawców i zatrudnienie.

Etap 1 - Staże
2013 2014 2015
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Etap 1

Zadanie 4

Punkt zintegrowanej opieki dla bliskich z rodzin BO.

Etap 1 - Założenie punktu zintegrowanej opieki
Etap 2 - Nadzorowanie działalności Punktu zintegrowanej opieki
2012 2013 2014 2015
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Etap 1
Etap 2

Zarządzanie projektem

Etap 1 - Zarządzanie czasem, zespołem, ryzykiem
Etap 2 - Zarządzanie kosztami
Etap 3 - Zatrudnienie kadry projektu
Etap 4 - Opracowanie dokumentacji projektu
Etap 5 - Organizacja spotkań zespołu projektowego
Etap 6 - Zarządzanie finansami
Etap 7 - Utworzenie strony internetowej - usługa zewnętrzna
Etap 8 - Utrzymanie i aktualizacja strony internetowej - usługa zewnętrzna
Etap 9 - Przygotowanie i zakup materiałow promocyjnych - nalepki do oznakowania materiałów, plakaty do oznaczenia sal, itp. - usługa zewnętrzna
Etap 10 - Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu
Etap 11 - Szkolenie Gender dla zespołu projektowego
2012 2013 2014 2015
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Etap 1
Etap 2
Etap 3
Etap 4
Etap 5
Etap 6
Etap 7
Etap 8
Etap 9
Etap 10
Etap 11

Strona internetowa jest współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rekrutacja

Poszukujemy:

 • osób bezdomnych lub z różnych przyczyn zmuszonych opuścić miejsce zamieszkania
 • przebywających na terenie gminy i miasta Chełmża (dotyczy mężczyzn)
 • przebywających na terenie miasta Toruń (dotyczy kobiet)
 • w wieku powyżej 50-go roku życia
 • bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo w wieku aktywności zawodowej
 • samotnie wychowujących dzieci do 18-go roku życia
Jeżeli spełniasz powyższe wymagania zachęcamy do złożenia aplikacji na uczestnika programu.

Strona internetowa jest współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Formularz aplikacyjny

Złóż aplikację do programu
 1. Przebywam na terenie gminy Chełmża
 2. Przebywam na terenie miasta Torunia
 3. Jestem w wieku 50+
 4. Jestem bezrobotna(y)
 5. Jestem bezdomna(y)
 6. Samotnie wychowuję dziecko do 18-go roku życia
 7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).*