Aktualności

2017-01-02

Rozeznanie rynku na dostarczenie posiłków

Rozeznanie rynku na dostarczenie posiłków

Firma Szkoleniowa MG Mariusz Glock realizująca wraz z partnerem - Toruńskim Centrum Caritas im Bł. Marii Karłowskiej projekt finansowany z EFS pn. Ośrodek wsparcia - Dzienny dom dla osób niesamodzielnych przeprowadza rozeznanie rynku w zakresie przygotowywania obiadów dla uczestników projektu.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Firma Szkoleniowa MG Mariusz Glock wraz Toruńskim Centrum Caritas im Bł. Marii Karłowskiej.

ul. Szosa Bydgoska 1a, 87-100 Toruń (miejsce dostarczenia posiłków)

tel: 56-654-05-43

email: firmaszkolewniowaMG@wp.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Szczegółowy zakres przedmiotu zapytania ofertowego:

1. Przygotowanie zestawów obiadowych,

2. Miejsce dostarczenia posiłków: stołówka Toruńskiego Centrum Caritas, ul Szosa Bydgoska 1a,

3. Szacunkowa liczba obiadów – 8064 (liczba posiłków jest uzależniona od ilości dni roboczych, ilości podopiecznych)

III. Termin realizacji zamówienia:

Styczeń 2017 – czerwiec 2018.

IV. WYMAGANIA ODNOŚNIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  2. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłowe wykonanie zamówienia. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

3 Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP

 

V. KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Cena – 100%

2. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najtańszej oferty spełniającej wszystkie wymagania zgodnie z wymogami zawartymi rozeznaniu rynku.

3. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

4. Przy wycenie posiłków należy uwzględnić również koszty transportu posiłków oraz ewentualne inne koszty, jakie poniesie Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Cena oferty powinna zawierać wszystkie składniki i koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

6. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najtańszej oferty spełniającej wszystkie wymagania.

VI. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę należy przygotować w języku polskim na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do dnia 11. 01. 2017r. do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie w sekretariacie siedziby zamawiającego osobiście lub pocztą na adres e-mail: torunskiecentrum@caritas.pl

2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis powinien być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu właściwego rejestru do oferty należy dołączyć upoważnienie/pełnomocnictwo.

3. W przypadku spółki cywilnej oferta powinna być podpisana przez wszystkich wspólników.

4. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie/e-mailowo Wykonawcę, którego oferta została wybrana do 3 dni po wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Oferta nie spełniająca wymogów formalnych określonych niniejszym zapytaniem podlega odrzuceniu.