RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 127, str. 2) zwane dalej jako rozporządzenie, informuję, iż:

a. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Toruńskie Centrum Caritas z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1, którą reprezentuje Dyrektor.

b. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): na wyżej wymieniony adres Administratora, telefonicznie: + 48 56 67 44 401, e-mail: iod.torun@caritas.pl

c. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze/ w celu realizacji umowy/ w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora/ na podstawie zgody (dla przetwarzania tych danych wymagana jest zgoda, chyba że przetwarzanie jest wynikiem obowiązku bądź uprawnienia nałożonego przez obowiązujące przepisy prawa).

d. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych/ do czasu cofnięcia zgody.

e. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług (obsługa poczty elektronicznej). Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii oraz prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia danych (nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa) oraz ograniczenia przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa telefon: 22 531 03 00.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy wynika to ze szczegółowych przepisów prawa lub jest niezbędne dla zawarcia umowy. Odmowa podania tych danych/udzielenia zgody skutkuje odmową/ udziału we wsparciu/ udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Administratorów w treści wiadomości lub rozmowy telefonicznej.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane procesowi profilowania.