Aktualności

2017-03-31

„AKTYWNY SENIOR ”

Toruńskie Centrum Caritas w 2017 roku, w ramach umowy z Gminą Miasta Toruń (umowa nr WKSiI.524.1.4.2017), realizuje program, którego głównym celem jest aktywizacja i integracja osób po 65 roku życia, zamieszkałych w Toruniu, mająca na celu poprawę jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się, poprzez aktywność społeczną, polegającą na zwiększeniu udziału osób starszych w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym. Zakładane cele realizacji zadania to poprawa stanu zdrowia i kondycji fizycznej i psychicznej 26 osób, zwiększenie poczucia wartości i pewności siebie poprzez minimalizację poczucia izolacji i osamotnienia oraz stworzenie atmosfery, w której nasi beneficjenci będą mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania oraz uświadomią sobie swoje mocne strony i przysługujące im prawa.

Poszczególne działania w zakresie realizacji zadania będą realizowane poprzez spotkania ze specjalistą ds. komunikacji i zarządzania stresem, spotkania z kosmetologiem, spotkania klubowe przy grach planszowych i tworzeniu kroniki oraz z ciekawymi osobami (np. z aktorką Teatru Wiliama Horzycy), zajęcia relaksacyjno – usprawniające, zajęcia z arteterapii, wyjścia kulturalne, wyjazd integracyjny.

Realizacja zadania ma charakter kompleksowego wsparcia świadczonego na rzecz osób po 65 roku życia, który przyczyni się do osiągnięcia takich rezultatów jak: aktywna integracja społeczna uczestników, wzmocnienie solidarności węwnątrzpokoleniowej, wzrost potrzeby uczestniczenia w kulturze wyższego rzędu, zwiększenie udziału w życiu publicznym, społecznym, zmniejszenie poczucia izolacji społecznej, osamotnienia, minimalizacja negatywnych psychicznych, emocjonalnych i fizycznych skutków wśród uczestników projektu.