Aktualności

2017-04-03

Rozeznanie rynku w zakresie zakupu materiałów do zajęć arteterapeutycznych.

Rozeznanie rynku

Firma Szkoleniowa MG Mariusz Glock realizująca wraz z partnerem - Toruńskim Centrum Caritas im Bł. Marii Karłowskiej, projekt finansowany z EFS pn. Ośrodek wsparcia - Dzienny dom dla osób niesamodzielnych przeprowadza rozeznanie rynku w zakresie zakupu materiałów do zajęć arteterapeutycznych.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Firma Szkoleniowa MG Mariusz Glock wraz Toruńskim Centrum Caritas im Bł. Marii Karłowskiej.

ul. Szosa Bydgoska 1a, 87-100 Toruń (miejsce wykonania prac)

tel: 56-654-05-43

email: firmaszkoleniowaMG@wp.pl

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Zakup niezbędnych artykułów do zajęć arteterapeutycznych wykorzystywanych w technikach scrapbookingu, malarstwie, malowaniu na szkle, decoupageu, tworzeniu biżuterii.

2. Miejsce dostarczenia produktów: Toruńskie Centrum Caritas, ul Szosa Bydgoska 1a,

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1 zapytania,

III. Termin realizacji zamówienia:

Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienie do końca kwietnia br.

IV. WYMAGANIA ODNOŚNIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  1. Dostawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  2. Dostawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.
    1. Dostawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
    2. Oferta powinna zawierać wszystkie pozycje wymienione w załączniku.

 

V. KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Cena - 70% (suma całego zamówienia),

2. Jakość dostarczanych produktów- 30%. Marki dostarczanych produktów (kleje, farby, lakiery, pastele, pędzle, itp) powinny pochodzić od wiodących producentów poszczególnych artykułów.

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert, wyboru najtańszej oraz najlepszej pod względem jakościowym oferty zgodnej z wymienionymi produktami stanowiącymi załącznik nr 1 i spełniającej wszystkie wymagania zgodnie z pkt. II.

3. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

4. Przy dostarczaniu produktów należy uwzględnić również koszty transportu oraz ewentualne inne koszty, jakie poniesie Dostawca w trakcie realizacji zamówienia. Dostawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Cena oferty powinna zawierać wszystkie składniki i koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

6. ocenie podlegać będzie kompletność złożonej oferty.

VI. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę należy przygotować w języku polskim na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 10. 04. 2017r. do godz. 14.00 w sekretariacie siedziby zamawiającego osobiście lub pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: caritas.torun@wp.pl

2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis powinien być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu właściwego rejestru do oferty należy dołączyć upoważnienie/pełnomocnictwo.

3. W przypadku spółki cywilnej oferta powinna być podpisana przez wszystkich wspólników.

4. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie/e-mailowo Wykonawcę, którego oferta została wybrana do 3 dni po wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Oferta nie spełniająca wymogów formalnych określonych niniejszym zapytaniem podlega odrzuceniu.